Ako postupovať

A. Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov

Ak sa jedná o občana, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby - podá si žiadosť na MÚ podľa trvalého bydliska – Tlačivo - „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Žiadosti sú zverejnené na webových stránkach mesta alebo obce.
Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku) a vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe tohto posudku sa určí stupeň odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - musí byť podpísaná žiadateľom      o posudok. Ak žiadateľ, nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav, schopný sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby - podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Príslušný miestny/mestský úrad vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s Posudkom predkladá záujemca o poskytovanie sociálnej služby so žiadosťou do zariadenia.

K žiadosti sa pripája kópia rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením právoplatnosti.

K príprave zmluvných dokumentov pre prijatie a poskytovanie sociálnej služby je povinný žiadateľ predložiť nasledujúce doklady:

 

 • Sociálny posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (právoplatnosť musí byť na rozhodnutí vyznačená úradom, ktorý rozhodnutie vydal)
 • Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok za aktuálny rok (rozhodnutie o výške starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne), prípadne iného typu dôchodku (napr. Výsluhový dôchodok, vdovský. Ak sú manželia aj výšku dôchodku manžela/ky)
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácii (Odborný nález)
 • Vyhlásenia o majetkových pomeroch - je nutné, aby žiadateľ podpísal prehlásenie, že jeho príjem a majetok postačuje na platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu a na pokrytie potrieb žiadateľa nad rámec poskytovanej sociálnej služby (Tlačivo vyhlásenie o majetkových pomeroch)
 • Žiadosť o posúdenie - ŠZ
 • Lekársky nález
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. služby

 

B. Podmienky prijatia do Špecializovaného zariadenia

Ak sa jedná o  fyzickú osobu,  ktorá dovŕšila dôchodkový vek so zdravotným postihnutím, ktorým je hlavne Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu a etiológie, hlucho slepota, AIDS alebo organický psycho syndróm ťažkého stupňa, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu doplnenú o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave - podáva záujemca o poskytovanie sociálnej služby na Bratislavský samosprávny kraj (ďalej BSK). Žiadosti sú zverejnené na webovej stránke BSK

Adresa na podanie uvedenej žiadosti:
Bratislavský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
820 05 Bratislava

Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku) a vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého určí stupeň odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musí byť podpísaná žiadateľom o posudok. Ak žiadateľ nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby – môže podať žiadosť alebo uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická osoba.
BSK vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je zaslané na adresu trvalého bydliska záujemcu (v prípade, ak sa záujemca nachádza ešte v domácom prostredí) alebo na adresu zariadenia (v prípade, ak už je záujemca umiestnený v zariadení).

Po vydaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ alebo iná fyzická osoba (na základe lekárskeho potvrdenia) žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s udaním názvu a adresy DOMUS BENE – DOM DOBRA o.z. na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
820 05 Bratislava

K príprave zmluvných dokumentov pre prijatie a poskytovanie sociálnej služby v DOMUS BENE – DOM DOBRA o.z. - ŠZ  je povinný žiadateľ predložiť nasledujúce doklady:

 • Sociálny posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu  (právoplatnosť musí byť na rozhodnutí vyznačená BSK)
 • Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok za aktuálny rok (rozhodnutie o výške starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne) , prípadne iného typu dôchodku (napr. Výsluhový dôchodok, vdovský, prípadne manžela/ky.)
 • Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy
 • Vyhlásenia o majetkových pomeroch je nutné, aby žiadateľ podpísal prehlásenie, že jeho príjem a majetok postačuje na platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu a na pokrytie potrieb žiadateľa nad rámec poskytovanej sociálnej služby