Stravovanie

5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera) v priestoroch jedálne, prípadne priamo na izbe klienta.

6x denne diabetická strava (plus II. večera).

Stravovanie je zabezpečované v samostatnej jedálni s priamym výhľadom na panorámu jazera. Strava je upravená podľa aktuálneho stavu klienta, poskytovaná pod dohľadom a za pomoci personálu. V prípade, ak stav klienta vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná priamo na izbe. Strava je v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav klienta.

Ubytovanie

 • jedno lôžková izba so samostatnou kúpeľňou a WC
 • dvoj lôžková izba so samostatnou kúpeľnou a WC

Novo zariadené jednolôžkové a dvoj lôžkové izby sú vybavené polohovateľnými, zdvíhacími elektrickými lôžkami, nočnými stolíkmi s lampou, kreslami, konferenčnými stolíkmi, skriňami, vešiakovými stenami. Podlaha je z kvalitného linolea v pastelových farbách. Okná sú tienené žalúziami. Zariadenie izieb je prispôsobené zdravotnému stavu klienta.

Súčasťou je i komfortné sociálne zariadenie vrátane WC, sprchovacieho kúta, madiel, zrkadiel, skriniek na hygienické potreby a elektrického ohrievača. Každá izba má vlastný televízor a mini chladničku pre osobnú potrebu.

Starostlivosť

Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta. Nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti poskytovanej klientom je jej zintenzívnenie v období úplnej odkázanosti. Tím tvorí odborný personál.

Ďalšie

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického obvodného lekára pre dospelých a ADOS, ktorá má povolenie na svoju činnosť

Doplnkové služby

 • zabezpečenie pedikúru a kaderníka
 • rehabilitačné cvičenie, realizujú sa v rehabilitačnej miestnosti aj v priestoroch zariadenia - spoločenské priestory, chodba, individuálne na izbách. Zahŕňa stimuláciu dolných končatín, bazálna stimulácia, dychové cvičenie a precvičovanie horných a dolných končatín pomocou pomôcok. Nácvik chôdze za použitia rehabilitačných pomôcok - G-aparát, rolátor a stacionárny bicykel.

Ďalšie činnosti

 • donáška liekov a zdravotných inkontinentných pomôcok
 • vytváranie individuálnych plánov klienta
 • zabezpečovanie kultúrno spoločenských akcií, “Oslava jubilantov”, blahoželáme všetkým obyvateľom, ktorí mali narodeniny alebo meniny v daný mesiac, sprostredkujeme kultúrne podujatia (vystúpenie umelcov, vystúpenie MŠ, ZŠ a ZUŠ)
 • rozvoj pracovných činností
 • v zariadení je vytvorený priestor pre duchovnú činnosť, a to v kaplnke, kde prijímatelia majú možnosť sa zúčastniť na duchovných stretnutiach (modlitba sv. ruženca, sv. omša, sv, spoveď, služby božie). Rešpektujeme individuálne požiadavky prijímateľov ako i rodinných príslušníkov v duchovnom poradenstve, ktoré vychádza z individuálnej a rodinnej anamnézy

Odborné činnosti

 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Aktivity

 • aktívne zameranie na pohybové schopnosti
 • ergoterapia (činnosti smerujúce k podpore aktivity s prihliadaním na ich individuálne schopnosti)
 • udržanie kognitívnych schopností (pamäťové cvičenie, orientácie v priestore a čase)
 • muzikoterapia
 • biblioterapia
 • tématické diskusie (diskusia na rôzne témy zo života)
 • aktivity s prvkami reminiscencie (aktivity zamerané na dlhodobú pamäť, aktivizácia pomocou spomienok)

Úlohou denných aktivít je posilniť fyzickú a psychickú činnosť, motivovať seniora k zachovaniu, obnove alebo zvýšeniu kvality života.

Obslužné činnosti

 • upratovanie
 • pranie
 • žehlenie
 • údržba bielizne a šatstva

Dobrovoľnícka činnosť

V našom zariadení poskytujeme priestor pre Dobrovoľnícku činnosť, kde sa dobrovoľníci zapájajú aktívne do činností s klientmi.

Ostatné aktivity a vzdelávanie zamestnancov

 • účasť na seminároch, konferenciách s problematikou (Alzheimerova choroba, demencia)
 • školenia prvej pomoci, používanie zdravotných pomôcok
 • školenia pre zdravotné sestry v spolupráci s komorou sestier
 • aktívne prezentovanie života seniorov v tlači, rozhlase a televízii