Ochrana osobných údajov

15. 11. 2021

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ webu DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. spracovával Vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovania Vašich osobných údajov

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli na stránke www.domusbene.sk.

Účel spracovania Vašich osobných údajov

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z., bude Vaše osobné údaje spracovávať za účelom spracovania požiadavky a v prípade Vášho súhlasu na ďaľšie marketingové aktivity.

Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovanie je Váš súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu elektronickej komunikácie. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorej budú Vaše osobné údaje spracovávané

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. bude Vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne (!!) odvolať odoslaním požiadavky na office@domusbene.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom bude mať prístup pracovníci DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z., ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú technickí a marketingoví pomocníci. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. môžete kontaktovať na emailu: info@domusbene.sk. DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z., Ráztočná 23, 821 07 Bratislava. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovanie zamerané na e-mailového marketingu, DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z. osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia Vám žiadne sankcie.