Starostlivosť

Sociálne zariadenie poskytuje služby pre klientov podľa zákona 448/2018 Z.z. podľa §35 ZpS  nasledovne:

  1. odborné činnosti, ktorými sú najmä pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby  podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri uplatnení práv a právom chránených záujmov,
  2. obslužné činnosti, ktorými sú najmä ubytovanie, stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera 2. Stravovanie zabezpečuje stravovacia prevádzka poskytovateľa. Stravná jednotka sa skladá z nákladov na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Prijímateľ odoberá jedlo podľa ods. 5. Ďalej  upratovanie, pranie, žehlenia údržba bielizne a šatstva,
  3. ďalšie činnosti, ktorými sú najmä zabezpečenie záujmovej činnosti, utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
  4. ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle § 22 zákona o sociálnych službách, prostredníctvom agentúry ADOS, ktorá je zapísaná v príslušnom registri poskytovateľov zdravotných služieb a má podpísanú zmluvu s poskytovateľom.

Sociálne zariadenie poskytuje služby pre klientov podľa zákona 448/2018 Z.z. podľa §39 ŠZ nasledone :

  1. odborné činnosti, ktorými sú najmä pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby  podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri uplatnení práv a právom chránených záujmov,
  2. obslužné činnosti, ktorými sú najmä ubytovanie, stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera 2) – viď výpočtový list. Stravovanie zabezpečuje stravovacia prevádzka poskytovateľa. Stravná jednotka sa skladá z nákladov na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Prijímateľ odoberá jedlo podľa ods.5. Ďalej  upratovanie, pranie, žehlenia údržba bielizne a šatstva,
  3. ďalšie činnosti, ktorými sú najmä zabezpečenie záujmovej činnosti, utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, rozvoj pracovných zručností ,vzdelávanie, zabezpečenie osobného vybavenia,
  4. ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle § 22 zákona o sociálnych službách, prostredníctvom agentúry ADOS, ktorá je zapísaná v príslušnom registri poskytovateľov zdravotných služieb a má podpísanú zmluvu s poskytovateľom.

Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje  dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta. Nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti poskytovanej klientom je jej zintenzívnenie v období úplnej odkázanosti. Tím tvorí odborný personál.