Naše poslanie

 

Poslanie, hodnoty, ciele a vízia zariadenia

Poslaním DOMUS BENE – DOM DOBRA o.z. je poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom so zreteľom na etický a odborný prístup, s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Našou snahou je umožniť klientom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii zostať rovnocennými partnermi a členmi spoločnosti, žiť bežným spôsobom života, zachovávať a rozvíjať dôstojný život. Služby poskytovať cielene a efektívne s využitím potenciálu prijímateľov sociálnych služieb, rešpektujúc ich osobné priania, záujmy a ciele.

Hlavným cieľom DOMUS BENE – DOM DOBRA o.z. je napĺňanie vízie zariadenia, teda dosiahnuť postavenie zvyšovania spokojnosti a naplnenia očakávania klientov, v tejto súvislosti zvyšovať motiváciu zamestnancov a úzko spolupracovať i s vonkajším prostredím.

Cieľ poskytovania sociálnej služby

  • poskytovať každému klientov sociálnu spokojnosť, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu, odstraňovať pocit osamelosti,
  • rešpektovať slobodnú vôľu, súkromie a právo klientov vyjadrovať svoje priania, potreby, prípadne sťažnosti,
  • prijímať klientov v ich jedinečnosti a podporovať aktivity na udržiavanie a rozvoj sociálnych, pracovných zručností a tvorivosť na základe individuálneho prístupu ku klientom,
  • podporovať klientov v integrácii do spoločnosti, aktívnej účasti na spoločenskom živote,
  • poskytovať primárnu a sekundárnu starostlivosť poskytovanú obvodným všeobecným lekárom, odbornými lekármi a ostatným odborným personálom,
  • podporovať osobný rozvoj zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne, ľudského prístupu, aby starostlivosť o klienta nebola pre nich ich zamestnaním, ale predovšetkým poslaním,
  • využívať spoluprácu s verejnosťou, miestnou komunitou, dobrovoľníkmi a študentami stredných a vysokých škôl humanitného zamerania.

Vízia zariadenia

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.
Naším úsilím je  poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na  spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a sociálne práva. Rozvíjame profesionalitu a bezpečnosť práce zamestnancov pri lôžku investovaním do techník a konceptov sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti na skvalitnenie poskytovanej starostlivosti.
 

Cieľ          Obsah                                                                                                 Obdobie

1.             Rekonštrukcia budovy ŠZ_DB strecha -solár                            2021 -2024

2.             Zabezpečiť školenia zamestnancov                                           2021 -2024

3.             Rozšírenie kamerového systému                                               2021 -2024

4.             Implementácia a validácia procesov                                         2021 -2024

5.        Vytvárať spoluprácu s inštitúciami v zavádzaní nových foriem terapii (termoterapia, SMsystém, fytoterapia)                                                     2021 -2024

6.              Modernizácia bezdrôtového signalizačného systému pacient - sestra                                                                                                                             2021 -2024

7.         Zabezpečiť nákup špecializovaného osobného motorového vozidla na prepravu klientov zariadenia                                                                      2021 -2024

8.          Vytvárať priestor pre spoluprácu s rodinnými príslušníkmi našich klientov                                                                                                           2021 -2024