Požiarne cvičenie

Rýchla evakuácia a uhasenie cvičného požiaru bola výsledkom výbornej spolupráce členov hliadky.

Krátke foto-video si môžete pozrieť na našej FCB page
 

Cieľ cvičenia: 
Preveriť v zmysle § 28 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi, účinnosť opatrení upravených v požiarnych poplachových smerniciach a v požiarnom evakuačnom pláne. 
Súčasným cieľom je prakticky precvičiť evakuáciu pracovníkov prevádzky a ubytovaných klientov po vyhlásení požiarneho poplachu. Vykonanie prvotných úkonov pri vzniku požiaru, privolanie hasičov, použitie základných hasiacich prostriedkov a rýchlej evakuácie z priestorov ohrozených požiarom a preveriť kapacity evakuačných ciest. Následne si zamestnanci nacvičili hasenie požiaru.
Vyhodnotenie cvičenia:
Cvičenie ukázalo, že v prípade vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti v objekte DOMUS BENE – DOM DOBRA, o.z. Senec cestou operačného pracovníka bola situácia zvládnutá a technický spĺňame všetky zákonom uložené opatrenia.